ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. De Online Yogajuf: De Online Yogajuf, tevens handelend onder de naam Studio Pilea, gevestigd te (8043 EM) Zwolle, aan de Koperslagerstraat 105, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73426822 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L.L. Mulder-de Bruijn.
 2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De Online Yogajuf opdracht heeft gegeven tot het leveren van digitale producten en/of diensten.
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan De Online Yogajuf opdracht heeft gegeven tot het leveren van digitale producten en/of diensten.
 4. Producten en/of Diensten: alle diensten met betrekking tot (online) yogalessen en coaching c.q. training op maat en aanverwante digitale producten, zoals e-books. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
 5. Bescheiden: alle door partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door De Online Yogajuf vervaardigde goederen, waaronder (digitale) stukken of gegevensdragers.
 6. Overeenkomst: elke schriftelijke c.q. digitale afspraak tussen klant en De Online Yogajuf tot het leveren van diensten door De Online Yogajuf ten behoeve van klant.
 7. Partijen: klant en De Online Yogajuf gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten welke door De Online Yogajuf binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan respectievelijk aangegaan.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en De Online Yogajuf zijn overeengekomen.
 3. Indien klant algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn en in overleg tussen partijen direct worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. Voorgaande laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.
 5. De Online Yogajuf heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. De Online Yogajuf zal klant per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
 6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na één maand, nadat klant op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel voor consumenten geldt dat indien deze niet akkoord gaan met de aangekondigde wijzigingen, zij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden vóór ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden. Dit geldt niet voor klanten handelend in de hoedanigheid van een beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.

.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle door De Online Yogajuf gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. De Online Yogajuf heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen vijf dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door klant verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door De Online Yogajuf gedane aanbiedingen.
 3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 4. De Online Yogajuf kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Online Yogajuf niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 1 van 10page2image1807715440

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat klant de door De Online Yogajuf gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van klant, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien De Online Yogajuf uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Indien klant zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan De Online Yogajuf een opdracht verstrekt, is De Online Yogajuf pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan klant heeft bevestigd.
 3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke c.q. digitale bevestiging van De Online Yogajuf of zodra De Online Yogajuf – zonder tegenwerping van klant – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen klant en De Online Yogajuf zijn overeengekomen. De Online Yogajuf zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door De Online Yogajuf wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Online Yogajuf klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. Klant is gehouden alle (medische) gegevens en bescheiden, welke De Online Yogajuf overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct, compleet, veilig, verantwoord en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van De Online Yogajuf te stellen.
 2. Klant is gehouden De Online Yogajuf toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden eventueel door De Online Yogajuf zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde (sanitaire) voorzieningen, aansluitingen en door De Online Yogajuf benodigde materialen.
 3. De Online Yogajuf heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat klant aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. Klant is gehouden De Online Yogajuf onverwijld te informeren omtrent (medische) feiten en omstandigheden en wijzigingen daaromtrent die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van klant.
 6. Klant mag aan de adviezen en dienstverlening van De Online Yogajuf hoge eisen stellen, maar klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan De Online Yogajuf ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
 7. Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor:
  • –  het (laten) controleren of zijn medische gesteldheid en de afwezigheid van aandoeningen het toelaten omdeel te nemen aan de (online) yogalessen of trainingen;
  • –  zijn eigen gezondheid en gesteldheid tijdens deelname aan (online) yogalessen en/of coaching c.q.training;
  • –  het gebruik van de coaching, training, yogalessen en digitale producten voor de doeleinden waarvoordeze zijn bedoeld;
  • –  het behalen van de door klant beoogde of gewenste doelstellingen en resultaten;
  • –  de beveiliging van de locatie, het pand c.q. de ruimte alweer De Online Yogajuf eventueel dedienstverlening dient uit te voeren;
  • –  het voorzien van de locatie waar de training en/of lessen worden gevolgd van alle benodigde materialenen hulpmiddelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de dienstverlening door De Online Yogajuf;
  • –  het voorzien van elektra, sanitair en overige aansluitingen die benodigd zijn voor de uitvoering van dedienstverlening van De Online Yogajuf op de locatie waar deze dienstverlening wordt uitgevoerd;
  • –  het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor de locatie, het pand c.q. de ruimte waar dedienstverlening door De Online Yogajuf wordt uitgevoerd en het voldoen aan de wettelijke vereisten;
  • –  het bieden van een voor de gezondheid van deelnemers aan de dienstverlening van De Online Yogajuf veilige locatie. De Online Yogajuf is niet aansprakelijk voor enige letselschade van deelnemers aan haardienstverlening.
 8. Klant is verplicht de gegevens uit de eventueel ontvangen bescheiden en/of voorstellen te allen tijde door telezen en te controleren op juistheid en ontwerp en eventuele onjuistheden en gewenste ontwerpwijzigingenzo spoedig mogelijk door te geven aan De Online Yogajuf.
 9. Klant mag eventueel verkregen inlogcodes voor bij De Online Yogajuf afgenomen yogalessen, coaching, c.q.training en/of aanverwante digitale producten nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 2 van 10page3image1807707024

Artikel 6 Uitvoering algemeen

 1. De Online Yogajuf bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. De Online Yogajuf zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van klant omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De Online Yogajuf zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op De Online Yogajuf rust echter slechts een inspanningsverbintenis ten aanzien van geleverde diensten en De Online Yogajuf is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen naar aanleiding van een door haar gegeven advies, les, training en/of coaching.
 3. De Online Yogajuf heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van klant, te laten verrichten door een door De Online Yogajuf aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van De Online Yogajuf wenselijk is.
 4. Indien tijdens de duur van de overeenkomst diensten of producten worden geleverd ten behoeve van klant welke niet vallen onder de diensten of producten waarop de overeenkomst betrekking heeft, worden deze diensten of producten op grond van afzonderlijke overeenkomsten geacht te zijn geleverd.
 5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de diensten of producten moeten worden geleverd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van De Online Yogajuf en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
 6. De Online Yogajuf heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Online Yogajuf het recht de uitvoering van dieonderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat klant de resultaten van de daaraanvoorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Online Yogajuf het recht om elk uitgevoerdgedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door klant niet wordt betaald, is De Online Yogajuf niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
 9. Klant ontvangt voor de online yogacursus c.q. lessen, coaching of trainingen inloggegevens van De Online Yogajuf. Klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig gebruik van deze gegevens en het bewaren daarvan.
 10. Coachingsgesprekken, trainingssessies en/of individuele yogalessen worden in gezamenlijk overleg tussen partijen gepland. Na elk gesprek of elke training of les wordt een nieuw gesprek of nieuwe les ingepland totdat het maximum aantal gesprekken of lessen is bereikt. Daarna wordt het coachings-, tainings- of yogatraject als definitief voltooid beschouwd. De lessen van de online yogacursus kunnen op elk gewenst moment en in eigen tempo.
 11. De Online Yogajuf behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan klant verschuldigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens van natuurlijke personen. Voor het gebruik van de klantnaam, zal voorafgaande toestemming worden gevraagd aan klant.

Artikel 7 Uitvoering yogalessen

 1. Om deel te kunnen nemen aan (online) yogalessen, dient klant een online via de website een lespakket, een losse les of training of de online yogacursus bij De Online Yogajuf af te nemen.
 2. Betaling van de yogacursus dient volledig voorafgaand aan deelname aan de lessen plaats te vinden op de door De Online Yogajuf voorgeschreven wijze.
 3. Na betaling van de afgenomen yogacursus, zal klant direct de inloggegevens voor de online yogacursus ontvangen, waarmee hij kan starten met de cursus c.q. lessen.
 4. De online yogalessen kunnen op elk gewenst moment en in eigen tempo online worden gevolgd of terug gekeken.

Artikel 8 Uitvoering coaching c.q. training op maat

 1. Bij het aangaan van een overeenkomst tot coaching, zal
 2. Aan de hand van het intakeformulier zullen de behoeften en doelstellingen van klant in kaart worden gebracht.
 3. De Online Yogajuf is echter nimmer verantwoordelijk voor het behalen van de beoogde doelstellingen door klant, daar dit afhankelijk is van de klant zelf. Op De Online Yogajuf rust uitdrukkelijk slechts eeninspanningsverbintenis.
 4. De overeengekomen coaching vindt mogelijk online plaats. De eventueel verkregen inlogcodes worden enkelten behoeve van klant verstrekt en mogen nimmer aan derden verstrekt worden door klant. Bij overtreding van deze verplichting tot geheimhouding, geldt de boete opgenomen in het in deze voorwaarden opgenomen geheimhoudingsbeding.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 3 van 10page3image1895602608

klant eerst een intakeformulier ontvangen van Depage3image1895608592

Online Yogajuf. Dit intakeformulier, waarbij klant verklaart dat er geen sprake is van (medische) aandoeningen en/of klachten en dat hij De Online Yogajuf vrijwaart van enige (letsel)schade die eventueel uit de coaching voortvloeit, dient door klant te worden ondertekend en digitaal of per post aan De Online Yogajuf te wordenpage3image1895645040

geretourneerd.page4image1807732736

 1. Betaling van het overeen gekomen tarief voor coaching, dient volledig voorafgaand aan de uitvoering door De Online Yogajuf plaats te vinden.
 2. De coaching sessies worden in gezamenlijk overleg tussen klant en De Online Yogajuf gepland.
 3. Indien klant de overeenkomst tot coaching wenst te annuleren, kan dat kosteloos tot uiterlijk drie dagen voor aanvang van de uitvoering door De Online Yogajuf. Bij annulering binnen drie dagen tot één dag voor aanvang van de uitvoering door De Online Yogajuf, bestaande uit het voorbereiden van de coaching, bedragen de annuleringskosten 50% van het overeengekomen totaalbedrag voor de coaching. Bij annulering vanaf één dag voor de aanvang van de uitvoering door De Online Yogajuf, bedragen de annuleringskosten 100% vanhet overeengekomen totaalbedrag voor de coaching.
 4. Annulering van geplande coaching sessies, kan kosteloos plaatsvinden tot 24 uur voor aanvang van decoaching sessie. Bij annulering vanaf 24 uur voor aanvang of bij no show, bedragen de annuleringskosteneen maal het op dat moment geldende uurtarief van De Online Yogajuf.
 5. Bij eventuele strijdigheid tussen in dit artikel opgenomen bepalingen en de overige bepalingen in dezealgemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen opgenomen in dit artikel ten aanzien van coaching.

Artikel 9 Herroepingsrecht

1. Enkel indien er sprake is van een koop op afstand, zijnde de koop van een of meerdere producten en/of diensten door een consument klant van De Online Yogajuf zonder dit product of dienst voorafgaand aan de koop te kunnen hebben gezien, zoals een online yogacursus of e-book, kan de consument de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een of meerdere producten gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Online Yogajuf mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 1. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product is ontvangen. De Online Yogajuf mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. Indien levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending of het laatste onderdeel is ontvangen;
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dient hij dit binnen 14 dagen op ondubbelzinnige wijze schriftelijk dan wel per e-mail aan De Online Yogajuf kenbaar te maken. De consument kan tevens een daarvoor bestemd modelformulier bij De Online Yogajuf opvragen.
 2. De consument draagt het risico en de bewijslast van juiste en tijdige uitoefening van zijn herroepingsrecht.
 3. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten tussen consument enDe Online Yogajuf van rechtswege ontbonden.
 4. Indien de herroeping door de consument per e-mail wordt gedaan, ontvangt deze van De Online Yogajufonverwijld een ontvangstmelding na ontvangst van de herroepingsmelding door De Online Yogajuf.
 5. De Online Yogajuf vergoedt onverwijld aan de consument alle betalingen inclusief de eventueel betaalde verzendkosten voor het in rekening gebrachte product, behalve de retourkosten, maar uiterlijk binnen 14dagen volgende op de dag van melding van de herroeping door de consument aan De Online Yogajuf.
 6. Terugbetaling geschiedt kosteloos en op dezelfde wijze als de wijze waarop betaling heeft plaatsgevonden,tenzij de consument instemt met een andere betaalwijze voor terugbetaling.

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Bij het aangaan van een dienstenovereenkomst met betrekking tot (online) coaching en/of training door consument met De Online Yogajuf, stemt consument uitdrukkelijk in met aanvang van de uitvoering van de dienst binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht na volledige uitvoering van de dienst. Het herroepingsrecht geldt niet voor persoonlijke coaching c.q. training op maat.
 2. Bij de aankoop van digitale producten, zoals een online yogacursus waarvoor ingelogd kan worden of een e-book dat downloadbaar is, stemt consument uitdrukkelijk in met levering binnen 14 dagen na aankoop en verklaart consument dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
 3. De Online Yogajuf sluit herroepingsrecht voor de volgende producten en diensten uitdrukkelijk uit:
 1. Op verzoek van de consument conform diens specificaties op maat gemaakte producten en/of diensten, die niet geprefabriceerd zijn en gemaakt worden op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bestemd zijn voor een specifiek persoon.
 2. Diensten die verricht worden op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode, zoals maar niet gelimiteerd tot events, workshops en tickets.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 4 van 10page5image1906092176

Artikel 11 (Op)leverings- en uitvoeringstermijnen

 1. (Op)levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door De Online Yogajuf opgegeven termijn. Overeengekomen of opgegeven termijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 2. Bij overschrijding van de (op)leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient klant De Online Yogajuf schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Online Yogajuf alsnog een redelijke termijn wordt geboden om het werk op te leveren danwel uit te voeren. De Online Yogajuf is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
 3. Indien De Online Yogajuf gegevens of instructies nodig heeft van klant, die noodzakelijk zijn voor de levering en/of uitvoering, vangt de (op)leverings- of uitvoeringstermijn aan nadat klant deze aan De Online Yogajuf heeft verstrekt.

Artikel 12 Overmacht

 1. Indien De Online Yogajuf haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van haarzelf, werknemers of ingeschakelde derden, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van De Online Yogajuf of door De Online Yogajuf ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming of die van klant, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat De Online Yogajuf alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Inbreuken op rechten van derden dan wel anderen waarvan De Online Yogajuf gegevens heeft opgeslagen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot copyright-, auteurs- en intellectuele eigendomsrechten, worden eveneens als overmacht beschouwd.
 3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van De Online Yogajuf, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van De Online Yogajuf. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop De Online Yogajuf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Online Yogajuf niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden of blijvend van aard is, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 5. Indien De Online Yogajuf ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is De Online Yogajuf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Tarieven en (prijs)wijzigingen

 1. Alle tarieven en prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele overige kosten, tenzij anders aangegeven.
 2. De Online Yogajuf berekent diensten ofwel op basis van uurtarieven die De Online Yogajuf vooraf met klant overeenkomt ofwel op basis van een vooraf vastgesteld en overeengekomen bedrag per dienst c.q. overeenkomst.
  Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en (grondstof)kosten, al dan niet op grond van een wettelijke verplichting, stijgt, heeft De Online Yogajuf het recht haar tarief dienovereenkomstig te verhogen. Klant is gehouden tot betaling van deze prijsverhoging.
 3. Indien De Online Yogajuf berekent op basis van uurtarieven, wordt voordat De Online Yogajuf aan een opdracht begint, een inschatting gemaakt van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn. Klant kan aan deze inschatting echter geen rechten ontlenen.
 4. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van De Online Yogajuf.
 5. Indien De Online Yogajuf een vast tarief met klant is overeengekomen, is De Online Yogajuf niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Online Yogajuf, dat in redelijkheid niet van De Online Yogajuf kan worden gevergd, dat De Online Yogajuf de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De Online Yogajuf stelt klant hiervan uiteraard onverwijld op de hoogte. Klant is gehouden tot betaling van deze meerkosten.
 6. De Online Yogajuf specificeert facturen naar opdracht en in geval van uurtarieven naar het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
 7. De Online Yogajuf heeft het recht vóór aanvang van de werkzaamheden en tussentijds de uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten totdat klant een door De Online Yogajuf in redelijkheid vast te stellen voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 5 van 10page6image1882913440

8. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, heeft De Online Yogajuf recht op betaling van honorarium over en kosten van het reeds uitgevoerde deel van de werkzaamheden.

Artikel 14 Betaling

 1. Betaling van de door klant bij De Online Yogajuf afgenomen diensten dient voorafgaand aan de uitvoering plaats te vinden in één bedrag ineens. Indien De Online Yogajuf op basis van uurtarieven factureert aan een klant, zullen deze uren aan het einde van de maand gefactureerd worden aan klant welke vervolgens binnen de gestelde factuurtermijn de factuur dient te voldoen.
 2. Indien betaling op factuurbasis is overeen gekomen, dient klant het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum en op door De Online Yogajuf aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De Online Yogajuf behoudt te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling te vorderen.
 4. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek,verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien klant niet binnen de genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeftbetaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft De Online Yogajuf, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de vervaldag klant over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van De Online Yogajuf.
 7. De Online Yogajuf is bij niet tijdige of niet volledige betaling door klant bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan klant (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over de hoofdsom met een minimum van € 100,00. Indien de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, is klant verplicht het volledigebedrag aan kosten te voldoen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegenverzetten.
 8. In afwijking van het hetgeen hiervoor in de leden 6 en 7 is bepaald, zullen klanten die handelen als natuurlijkpersoon (consumenten) eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullende termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt geboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
 9. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:

15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,- 10%
5%
1%

0,5% met maximum van € 6.775,-
10Door klant gedane betalingen zullen door De Online Yogajuf ten eerste in mindering worden gebracht op alle

verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

 1. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve vande gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 2. De Online Yogajuf is te allen tijde gerechtigd om contante betaling of (gedeeltelijke) vooruitbetaling oftussentijdse betaling of enige andere zekerheid voor betaling van klant te verlangen.
 3. Bij uitblijven van volledige betaling door klant, is De Online Yogajuf gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel klant hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft De Online Yogajuf eveneens indien zij al voordat klant in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid vanklant te twijfelen.

Artikel 15 Betalingsonmacht

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is De Online Yogajuf gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de klant te ontbinden, op het tijdstip waarop klant:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;

b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 6 van 10page7image1882870800

Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien klant aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door De Online Yogajuf, is de aansprakelijkheid van De Online Yogajuf voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door De Online Yogajuf afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan of deze niet van toepassing is, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door De Online Yogajuf gefactureerde of te factureren bedrag.
 2. De Online Yogajuf is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van klant of derden, letselschade of immateriële schade.
 3. De Online Yogajuf is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Klant vrijwaart De Online Yogajuf tegen alle aanspraken van derden. Indien De Online Yogajuf door derden mocht worden aangesproken, dan is klant gehouden De Online Yogajuf zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Online Yogajuf en derden komen verder voor rekening en risico van klant.
 4. De Online Yogajuf is nimmer aansprakelijk voor door klant of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door De Online Yogajuf ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met De Online Yogajuf verbonden organisatie. Klant zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
 5. De Online Yogajuf is niet aansprakelijk voor bij klant of derden ontstane schade die het gevolg is van:
  – het niet voldoen aan de in deze voorwaarden opgenomen verplichtingen voor klant;
  – de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door klant aan De Online Yogajuf, ofanderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van klant;
  – ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van de yogacursus, adviezen, coaching en/of training ofdigitale producten door klant;
  – het niet opvolgen van adviezen en/of instructies van De Online Yogajuf door klant of foutief uitvoerendaarvan;
  – gebruik van de dienstverlening voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is door klant ofderden;
  – reactie van het lichaam op en lichamelijke uitwerking na de yogalessen of training;
  – blessures;
  – alle vormen van letselschade en schade aan eigendommen door het volgen van een yogales, vallen ofuitglijden tijdens een les, aan- en uitkleden en toiletbezoek;
  – een langere uitvoerings- of levertermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan tengrondslag ligt;
  – tijdens de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk ingrijpen aan een les, cursus, training ofcoaching dat onvermijdelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden als zodanig;
  – fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;
  – storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de onlineleeromgeving, het programma dan wel de les, training, cursus of coaching sessie.
  – tegenvallende resultaten en/of het niet behalen van beoogde doelstellingen e.d.;
  – schade aan gebruikte materialen die eigendom zijn van klant;
  – inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van De Online Yogajufof derden wegens door klant verstrekte gegevens of andere informatie en stukken of wegens het delenen/of openbaar maken van cursusmateriaal en/of inlogcodes van De Online Yogajuf.
 6. De Online Yogajuf heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van klant ongedaante maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
 7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat klant de schade heeft ontdektof redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij De Online Yogajuf te zijn ingediend, bij gebreke waarvan hetrecht op schadevergoeding vervalt.
 8. Indien De Online Yogajuf bij de uitvoering van de werkzaamheden een voor de klant kenbare vergissingmaakt, is deze gehouden De Online Yogajuf daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij De Online Yogajuf te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Online Yogajuf of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen al dan niet voor consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 17 Opschorting/ontbinding

1. De Online Yogajuf heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de verstrekking van benodigde inlogcodes voor het volgen van een les, cursus of coaching aan klant of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan, indien:
a. klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 7 van 10page8image1906052848

 1. na het sluiten van de overeenkomst De Online Yogajuf ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 2. klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is De Online Yogajuf bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in bovengenoemde situaties of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Online Yogajuf op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien De Online Yogajuf de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haaraanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. De Online Yogajuf behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enigedoor klant of derden geleden schade of gemaakte kosten.

Artikel 18 Beëindiging/annulering

 1. De tussen klant en De Online Yogajuf gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van De Online Yogajuf of klant dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van De Online Yogajuf.
 2. Indien het door De Online Yogajuf uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet voltooid is, zijn diens erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt het bedrijf van De Online Yogajuf op enigerlei wijze voorgezet. In dat geval behoort door klant aan de rechtverkrijgenden te worden betaald het volledige overeengekomen bedrag, verminderd met een redelijk, in overleg met erfgenamen te bepalen bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.
 3. Ingeval klant de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan De Online Yogajuf vergoeding van de reeds gemaakte kosten alsmede een door De Online Yogajuf nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. De Online Yogajuf is gerechtigd voornoemde schadevergoeding en gemaakte kosten als volgt te fixeren en aan klant in rekening te brengen:
  • –  Bij annulering tot een week voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering door De Online Yogajuf 0% annuleringskosten;
  • –  Bij annulering vanaf een week voor aanvang van de uitvoering tot de dag van aanvang van de uitvoering door De Online Yogajuf 10% annuleringskosten;
  • –  Bij annulering vanaf de dag van aanvang van de uitvoering door De Online Yogajuf 100% annuleringskosten voor digitale producten en 50-100% voor geannuleerde diensten, afhankelijk van de mate waarin de uitvoering reeds heeft plaatsgevonden.
 4. Klant mag een individuele afspraak c.q. sessie voor coaching c.q. training of een yogales verzetten indien deze verhinderd is deel te nemen. Het verzoek tot het verplaatsen van een afspraak c.q. sessie dient bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang daarvan per e-mail aan De Online Yogajuf kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien De Online Yogajuf met klant is overeengekomen in maandelijkse termijnen te betalen, zal de betalingsregeling bij annulering komen te vervallen en is het totale resterende bedrag per direct opeisbaar door De Online Yogajuf. Klant is in dat geval gehouden het volledige bedrag per omgaande te voldoen aan De Online Yogajuf.
 6. Klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal De Online Yogajuf vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 7. De Online Yogajuf is gerechtigd alle reeds door klant er betaalde bedragen te verrekenen met de door klant verschuldigde schadevergoeding.
 8. Indien klant de gesloten overeenkomst tot levering van een product of dienst wenst op te zeggen, kan dat enkel tegen het einde van de overeengekomen opdrachtduur. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 9. De Online Yogajuf heeft ten alle tijden het recht een gesloten overeenkomst met klant op te zeggen zonderinachtneming van enige opzegtermijn. Klant is in een dergelijk geval gehouden het tot dan toe uitgevoerde gedeelte aan De Online Yogajuf te voldoen en zal enkel voor het eventueel resterende verschil restitutie ontvangen.

Artikel 19 Geheimhouding, privacy en cookies

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard omtrent alle feiten en bijzonderheden betreffende de ondernemingen waarvan hij/zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn, die door de andere partij ter beschikking zijn gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 8 van 10page9image1774933648

Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van partijen, voor zover partijen zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of

beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.

 1. De Online Yogajuf is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niette herleiden zijn tot individuele klanten en persoonsgegevens, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
  De Online Yogajuf behoudt zich voorts het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen c.q. gebruiken voor alle commerciële doeleinden, zonder dat daarvoor enige vergoeding aan klant verschuldigd is. Voor het gebruik van de klantnaam, zal voorafgaande toestemming worden gevraagd aan klant.
 2. De Online Yogajuf is niet gerechtigd de informatie die haar door klant ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval De Online Yogajuf voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. De Online Yogajuf is in dergelijke gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding. Tevens is klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Online Yogajuf, is het klant niet toegestaan de inhoud van (online) lessen, cursussen, trainingen of coaching, adviezen, technieken en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals e-books, video’s, inloggegevens en/of werkboeken van De Online Yogajuf openbaar te maken, of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van De Online Yogajuf, op klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
 4. De gegevens en informatie die klant aan De Online Yogajuf verstrekt en De Online Yogajuf verzamelt, zal De Online Yogajuf zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 5. De Online Yogajuf mag de persoonsgegevens van klant afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van haar leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is De Online Yogajuf niet toegestaan om de persoonsgegevens van klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 6. Bij het bezoeken van de website van De Online Yogajuf kan De Online Yogajuf informatie van klant over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die De Online Yogajuf verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 7. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan De Online Yogajuf van € 1.000,00 per overtreding, tot een maximum van € 10.000,00 onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

 1. De Online Yogajuf behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met klant, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is klant uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (online) lessen, cursussen, trainingen of coaching, adviezen, technieken en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals e-books, video’s, inloggegevens en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be- of verwerken, of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van De Online Yogajuf. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van De Online Yogajuf aan klant.
 3. De Online Yogajuf is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel) eigendom blijven, waaronder maar niet gelimiteerd tot (online) lessen, cursussen, trainingen of coaching, adviezen, technieken en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals e-books, video’s, inloggegevens en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, te gebruiken voor andere (online) lessen, cursussen, trainingen of coaching. Klant mag deze door De Online Yogajuf vervaardigde geestesproducten echter niet gebruiken of be- of verwerken, behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe van De Online Yogajuf.
 4. Klant mag enkel delen van tekst, afbeeldingen en ander materiaal citeren of een screenshot ervan delen indien De Online Yogajuf daarbij wordt vermeld en wordt verwezen naar de website en/of social media accounts van De Online Yogajuf.
 5. De rechten van intellectuele eigendom van derden welke De Online Yogajuf in licentie gebruikt mag klant nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 9 van 10page10image1906065824

 1. Klant garandeert gerechtigd te zijn de van klant afkomstige informatie, teksten en bescheiden te gebruiken en vrijwaart De Online Yogajuf tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht, auteursrecht of copyright recht.
 2. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door klant aan De Online Yogajuf van € 1.000,00 per overtreding, tot een maximum van € 10.000,00 onverminderd de verplichting van klant om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden

Artikel 21: Garanties

 1. De Online Yogajuf zal er voor zorgen dat de geleverde producten c.q. diensten voldoen aan de in haar branche geldende normen, maar geeft ten aanzien van deze producten c.q. diensten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. fabrikant van de producten (m.n. drukwerk) is verstrekt. Op De Online Yogajuf rust slechts een inspanningsverplichting.
 2. De Online Yogajuf garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde producten of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor klant deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan klant heeft bevestigd.

Artikel 22 Reclames / klachten

 1. Reclames dan wel klachten met betrekking tot de geleverde digitale producten en/of diensten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 dagen na levering c.q. uitvoering, dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan De Online Yogajuf te worden kenbaar gemaakt middels e-mailadres: laura@deonlineyogajuf.nl.
 2. Klachten schorten de betalingsverplichting van klant niet op.
 3. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van klant in verband met de klacht en wordende geleverde diensten geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voorrisico van klant.
 4. De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking totconsumenten zich hier niet tegen verzetten.
 5. De Online Yogajuf dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

Artikel 23 Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen klant en De Online Yogajuf waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen tussen partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle, ook indien de klant in het buitenland is gevestigd, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, waarbij ook de rechter in de woonplaats van de consument bevoegd is tot geschillenbeslechting.

Algemene Voorwaarden De Online Yogajuf Augustus 2021 10 van 10

PRIVACYVERKLARING

De Online Yogajuf respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet- geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): De Online Yogajuf

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): De Online Yogajuf, gevestigd te Koperslagerstraat 105, 8043 EM Zwolle, kvk-nummer: 73426822.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 – Verantwoordelijkhedenpage1image1912590384

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door De Online Yogajuf. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via laura@deonlineyogajuf.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: laura@deonlineyogajuf.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 – Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van
  uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  – Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
  – Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
  – Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:- Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies) – Facebook (tracking cookie)
 4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 5. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon- tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Laura Louise Mulder-de Bruijn, laura@deonlineyogajuf.nl.page3image1917099072page3image1917099424

Artikel 15 – Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/nl/nl).page4image1804426432

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds tot nader order.

gratis in je mailbox!

Wil jij als yogadocent graag een sterke band opbouwen met jouw unieke doelgroep op Instagram? Ben je op zoek naar inspiratie om dagelijks boeiende content te delen in je stories?

Deze gratis contentkalender voor yogadocenten is er om jou te helpen bij het creëren van boeiende en betekenisvolle verhaallijnen op Instagram Stories voor de komende vier weken!